Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương.

CẦU AN LẬP – CÀU TUỆ TÂM 222

Các danh mục liên quan: .