Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương.

CẦU ĐẠI ĐỨC – CẦU TUỆ TÂM 158

Các danh mục liên quan: .