Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương.

CẦU VIỆT PHƯỚC – CẦU TUỆ TÂM 232

Các danh mục liên quan: .